Analizy finansowe przedsiębiorstw

 

Analiza finansowa firmy to część analizy finansowej, która dostarcza wielu cennych informacji o sytuacji danej firmy. Sednem analizy finansowej jest przyjrzenie się poszczególnym obszarom finansowym, a następnie wyciągnięcie wniosków na temat aktualnego stanu firmy. W ten sposób możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące dalszego rozwoju, planowanych inwestycji czy optymalizacji kosztów.

Środki i finanse firmy

analiza finansowa firmyDokładna analiza finansowa firmy ma dwa etapy. Pierwsza to wstępna analiza sprawozdań finansowych, które są źródłem analizy finansowej. Dostarcza podstawowych informacji o strukturze i dynamice finansowej tej firmy. Analiza wstępna składa się z analizy pionowej i analizy poziomej. Za pomocą analizy pionowej można sprawdzić, jakie były aktywa trwałe i jaki był udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem firmy, a ile zadłużenie stanowiło kapitał własny, a jakie były zobowiązania i rezerwy na poszczególne zobowiązania. Ponadto za pomocą analizy pionowej można określić, jaki był udział poszczególnych dochodów i wydatków w łącznej kwocie tych składników. Wtedy otrzymujemy pełny obraz struktury finansowej danej firmy. Z kolei analizę poziomą można wykorzystać do sprawdzenia, jak zmieniły się wartości poszczególnych pozycji bilansowych. Drugim krokiem jest analiza wskaźników sprawozdawczości finansowej. Jego zadaniem jest opracowanie wyników analizy wstępnej uwzględniającej cztery obszary działalności firmy: wskaźnik zysku, wskaźnik płynności, rotacja należności, wskaźnik zadłużenia. Po analizie poszczególnych wskaźników warto sporządzić prognozy finansowe, ale prognozy te muszą obejmować okres 3-5 lat. W większości przypadków prognozy te są początkowo sporządzane dla pierwszych dwóch lat, a następnie dla każdego kolejnego roku.

Warto zachować w planach pewną rezerwę, bo nie wszystkie sytuacje, np. nieoczekiwany postój z powodu choroby pracownika, są przewidywalne. Jeśli wiesz, że kluczowy pracownik planuje skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub innego dłuższego urlopu, weź to pod uwagę podczas tworzenia planu działania.

 


Opublikowano

w

przez

Tagi: